โหราศาสตร์

ดูดวงโหราศาสตร์ ดวงดาว ราศี บอกชีวิต อดีต ปัจจุบัน และ อนาคต

อีกหนึ่งศาสตร์ของการทายอนาคต ดูดวงโหราศาสตร์ นอกจากดูดวงโหราศาสตร์ไทยแล้ว ก็ยังมีการดูดวงโหราศาสตร์แบบสากล หรือที่รู้จักกันใน การดูดวงแบบยูเรเนียนนั่นเอง โดย ดูดวงโหราศาสตร์โบราณนั้นได้ถูกพัฒนาต่อยอดจนมาเป็นโหราศาสตร์ในยุคปัจจุบัน นอกจากการที่จะคาดการณ์อนาคตถึงโอกาสที่จะเกิดขึ้นเฉพาะตัวบุคคลแล้ว ดูดวงโหราศาสตร์ไทย ยังนำไปใช้ในการพิจารณา บริบทต่างๆ ทางสังคม ยกตัวอย่างเช่น การคาดเดาสถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้น สะท้อนให้เห็นว่าการ ดูดวงโหราศาสตร์ นั้นเป็นความเชื่อที่หยั่งรากลึกกับพลังงานแห่งสวรรค์ เรามาแนะนำให้ ดูดวงโหราศาสตร์ไทย ให้ดีมากยิ่งขึ้นกัน

ดูดวงโหราศาสตร์คืออะไร

สำหรับศาสตร์ในการทำนายอนาคตด้วยการ ดูดวงโหราศาสตร์ นั้นได้เกิดขึ้นมานานหลายศตวรรษแล้ว โดยมีหลายแขนง ทั้งไทยและต่างประเทศ โดยความเชื่อที่ว่าตำแหน่งของดวงดาวบนฟากฟ้าในช่วงเวลาที่เกิดของแต่ละคนนั้น มีอิทธิพลต่อ บุคลิกภาพ และการดำเนินชีวิตอย่างมาก โดยหัวใจหลักของ ดูดวงโหราศาสตร์ นั่นคือการผสมผสานระหว่าง จักรวาลวิทยา ความเชื่อฮินดู-พุทธ และ โหราศาสตร์จีน โดยอาศัยตำแหน่ง และ การเปลี่ยนตำแหน่งของ ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และ กลุ่มดาวรวมถึง อิทธิพลของธาตุ โดยระบบ ดูดวงโหราศาสตร์ไทย นั้นได้กำหนดคุณสมบัติต่างๆให้กับดาแต่ละดวง และนำมาวิเคราะห์ด้วย แผนภูมิหรือที่เรียกว่า แผนภูมิดาว วิเคราะห์และแปลผลความสัมพันธ์ของ ตำแหน่งของดวงดาวในช่วงที่เกิด และตำแหน่งดาวในปัจจุบันว่า มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบต่อชีวิตอย่างไร

ดูดวงโหราศาสตร์ไทย

ดูดวงโหราศาสตร์ มีหลักการอย่างไร

หลักการที่ใช้ในการ ดูดวงโหราศาสตร์ นั้นเป็นการผสมเข้ากันของหลายศาสตร์ซึ่งมีความซับซ้อน เริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์ ตำแหน่งของดวงดาวต่างๆ เพื่อดูอิทธิพลที่ส่งผลกับชีวิต นอกจากนั้น ดูดวงโหราศาสตร์ ยังได้รวบรวมเอาแนวคิดในเรื่องของราศี และเรื่องของธาตุทั้ง 5 โดยการแปลความหมายของ ดูดวงโหราศาสตร์ นั้นสามารถแนะนำชีวิตในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านสุขภาพ ชีวิต การงาน ความรัก และ ครอบครัวผ่านการตีความจากแผนภูมิทางโหราศาสตร์นั้นเอง

ดูดวงโหราศาสตร์ในไทยเกิดขึ้นเมื่อไร

การ ดูดวงโหราศาสตร์ ไทยนั้นคาดว่าได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียตอนใต้ ผ่านอาณาจักรเขมร โดยได้รับอิทธิพลจากชาวอินเดียและพราหมณ์ที่อพยพมาจากจีน โดยมีหลักฐานจากหลักศิลาจารึก วัดป่าม่วง จังหวัดสุโขทัย ซึ่งวิชาเหล่านี้เป็นวิชาชั้นสูงที่ถูกเผยแพร่เฉพาะในราชสำนักเท่านั้น โดยมีบุคคลที่มีความชำนาญในการ ดูดวงโหราศาสตร์ไทย นั้นจะเรียกขานว่า “โหร” นั่นเอง

ดูดวงโหราศาสตร์โบราณฟรี

จุดเริ่มต้นของการดูดวงโหราศาสตร์ไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยา

มีการปรากฏหลักฐานในพระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐฯ ว่ามีการบันทึก วัน เวลา และสถานที่ในรูปแบบของโหราศาสตร์ ทั้งวันที่ตั้งเมือง และ วันที่ทำพิธีตั้งเสาหลักเมือง และในช่วงอยุธยาตอนกลางได้มีการใช้ “จุลศักราช” เพิ่มเข้าในบันทึก

วิวัฒนาการดูดวงโหราศาสตร์ไทยสมัยกรุงรันตโกสินทร์

หลังจากการตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ขึ้น ก็ได้มีการรวบรวมตำราความรู้ด้าน ดูดวงโหราศาสตร์โบราณ ขึ้นคงใช้อยู่ในราชสำนักเท่านั้น จะสังเกตได้ว่า พระมหากษัตริย์ไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นั้นมีความชำนาญในวิชาโหราศาสตร์ไทยหลายพระองค์ คาดการณ์กันว่าวิชาโหราศาสตร์นั้นได้ถูกเผยแพร่มาถึงประชาชนทั่วไปนั้นในยุคของรัชกาลที่ ๕ เมื่อทรงโปรดเกล้าให้ตั้งสำนักหอสมุดขึ้น และเปิดโอกาสให้ประชาชนคัดลอกตำราต่างๆ ด้วยเหตุนี้วิชา ดูดวงโหราศาสตร์โบราณ จึงได้ถูกเผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไปในที่สุด

ความสำคัญของการดูดวงโหราศาสตร์

นอกจากการ ดูดวงโหราศาสตร์ จะเป็นการดูดวงที่ให้คำแนะนำในด้านบุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย จุดแข็ง จุดอ่อนแล้ว ยังสามารถระบุถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ในเรื่องของการทำงาน ครอบครัว และคนรัก พร้อมคำแนะนำถึงอุปสรรคต่างๆ ที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นซึ่งช่วยให้รับมือกับปัญหาต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที นอกจากนั้นแล้วยังเป็นการรักษาวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ และมรดกทางภูมิปัญญาที่อุดมไปด้วยความน่าพิศวงและเต็มไปด้วยมนต์ขลัง ไม่แพ้การ ดูดวงไพ่ เลยทีเดียว

ดูดวงโหราศาสตร์ ใช้กับเรื่องอะไรได้บ้าง

การใช้การ ดูดวงโหราศาสตร์ ในไทยนั้นได้ถูกแทรกซึมและมีอิทธิพลอย่างมากับวิถีชีวิตของคนไทย ในแง่มุมต่างๆ นอกจากการ ดูดวงโหราศาสตร์ เพื่อคำแนะนำส่วนตัวแล้ว การดูดวงโหราศาสตร์ยังมีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนไทยในด้านอื่นๆ อีกด้วย อย่างเช่น งานแต่ง งานบวช พิธีกรรมต่างๆ เช่น การขึ้นบ้านใหม่ การออกรถใหม่ เป็นต้น โดยมีความเชื่อว่าจะช่วยส่งผลดีต่อการทำกิจกรรมต่างๆในอนาคต

ดูดวงโหราศาสตร์ กับ หมอดูมืออาชีพ

โดยส่วนมากแล้วคนนิยม ดูดวงโหราศาสตร์ กับนักพยากรณ์มืออาชีพมากกว่าการดูด้วยตัวเอง หรือ การดูดวงผ่านเว็บไซต์ ถึงแม้ว่าจะสามารถ ดูดวงโหราศาสตร์ได้ฟรี แต่ก็ไม่อาจเข้าใจหรือแปลความหมายได้เท่ากับนัก ดูดวงโหราศาสตร์ไทยมืออาชีพ เนื่องจากการแปลความหมายจากการ ดูดวงโหราศาสตร์ นั้นมีความซับซ้อนเข้าใจได้ยาก แต่มีความเชื่อว่าถูกต้องและสามารถพยากรณ์อนาคตได้อย่างแม่นยำ

ดูดวงโหราศาสตร์โบราณ

ดูดวงโหราศาสตร์ ความเชื่อ จิตวิญญาณ และ วิถีชีวิต

เป็นภูมิปัญญาที่ได้รับการพัฒนาและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นกับ ดูดวงโหราศาสตร์ เป็นหนึ่งวิชาที่มีความสลับซับซ้อนและเป็นการรวบรวมหลายศาสตร์เข้าไว้ด้วยกัน โดย ดูดวงโหราศาสตร์นั้น สามารถเปิดข้อมูลส่วนลึกของแต่ละบุคคล โดยการวิเคราะห์ข้อมูล ผ่านการเชื่อมโยง สัญลักษณ์ และ การตีความด้วย ดวงดาวและจักรราศี และนำมาแปลผลเหตุการณ์ที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคต เป็นเหมือนคำเตือนที่ให้ระมัดระวังในการใช้ชีวิตนั่นเอง